ਅਤੇਫੈਦਮ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਅਤੇਫੈਦਮ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਖਬਰ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ.

About the Author

Pat Fogarty is a former organized crime investigator now leading Internet research and investigations at ਅਤੇਫੈਦਮ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ. ਪੜ੍ਹੋ more about Pat.