Thẻ lưu trữ: Gang Tuyển dụng

Khủng bố Homegrown và Gangsterism:
Nhận thức được Parallels

Băng đảng và khủng bố cung cấp một “gia đình” Tuyển dụng băng đảng xã hội nạn nhân của họ bằng cách trình bày các băng đảng như “cộng đồng” và “gia đình” Trong lịch sử, các băng nhóm đã tập trung nỗ lực tuyển dụng của họ trên đường phố, trường học, và nhà tù với mục đích xã hội nạn nhân của họ bằng cách trình bày các băng đảng như các”cộng đồng” …