Điều tra đánh giá

Một cuộc điều tra là một hệ thống, phút, và các nỗ lực toàn diện để tìm hiểu sự thật về một cái gì đó phức tạp hoặc ẩn. Họ thường được tiến hành bởi các tổ chức, cá nhân và chính phủ và là thường xuyên bị chỉ trích vì thiên vị, thực hành điều tra không đúng và thiếu độc lập. Một cuộc điều tra không đúng có thể dẫn đến pháp lý nghiêm trọng, danh tiếng và vấn đề tài chính, thông thường, là kết quả của các nhà điều tra chưa thạo. Dịch vụ điều tra xem xét của chúng tôi giúp đảm bảo rằng các phương pháp âm thanh, việc điều tra là không thiên vị, toàn diện và chính xác.

Tư vấn miễn phí & Trích dẫn
Nhận được một tư vấn miễn phí cho các dịch vụ điều tra đánh giá.
Tư vấn miễn phí & Trích dẫn

Làm thế nào một sự xem xét điều tra bảo vệ bạn

Hiểu được ’ s điều tra đánh giá dịch vụ được xây dựng trên những kinh nghiệm của chúng tôi điều tra với hơn 100 nhiều năm kinh nghiệm điều tra thành công kết hợp.

Sự thành công của điều tra của chúng tôi chịu được giao thức nghiêm ngặt và đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong suốt quá trình tư pháp.

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn đã trở thành chủ đề của một cuộc điều tra và có liên quan với kết quả, phương pháp hoặc nhận thức thiên vị, để hiểu được ’ s nhà điều tra xem xét các tài liệu và quy trình.

Sải sẽ cung cấp một độc lập, chuyên nghiệp, Xem lại tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Phương pháp điều tra
  • Kế hoạch điều tra
  • Độc lập
  • Quá trình phỏng vấn
  • Tính chính xác và mời của thông tin
  • Tài liệu
  • Nhiều yếu tố khác

Hiểu được ’ s nhà điều tra sẽ đảm bảo rằng một cuộc điều tra hoàn tất, không thiên vị, và thực hiện đúng bất kể kết quả.