Kiểm tra việc tuân thủ & Quy định điều tra

Tuân thủ quy định đề cập đến mục tiêu mà công ty hay cơ quan nào phải đạt được để đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được, và thực hiện các bước để thực hiện theo, pháp luật và các quy định có liên quan. Truy cập của chúng tôi để đắn và chính quyền cơ sở dữ liệu cùng với chỉ mục dạng các dữ liệu dựa trên Internet khác cho phép chúng ta nghiên cứu các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho việc tuân thủ.

Tư vấn miễn phí & Trích dẫn
Nhận được một tư vấn miễn phí cho kiểm tra việc tuân thủ.
Tư vấn miễn phí & Trích dẫn

Làm thế nào kiểm tra việc tuân thủ và điều tra có thể giúp

Tổng công ty, tổ chức, và các cơ quan chính phủ phải tuân theo pháp luật hoặc quy định về cấp phép hoặc hợp đồng dịch vụ cung cấp cho công chúng. Tuân thủ kiểm tra xác định cho dù các yêu cầu pháp lý đang được tôn trọng.

Các yêu cầu có thể bao gồm kiểm tra hồ sơ tội phạm hàng năm, tiến hành đánh giá cá nhân, lái xe kiểm tra hồ sơ, đánh giá tính chất cá nhân, hoặc các thông tin khác về hành vi đó có thể làm tổn hại đến uy tín của tổ chức. Ví dụ, thiết bị đầu cuối xổ số, sòng bạc, nhà phân phối rượu, và chính phủ có trách nhiệm đảm bảo các cá nhân không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Chúng tôi có thể cung cấp tầm soát tập trung và thường xuyên để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng.

  • Thường xuyên hồ sơ tội phạm / phí kiểm tra
  • Tranh chấp dân sự
  • Xã hội phương tiện truyền thông chính sách
  • Hoạt động của các nhân vật
  • Trừu tượng lái xe
  • Cập nhật nền an ninh
  • Bất kỳ thông số tìm kiếm cụ thể cần thiết