Category Archives: جرایم سازمان یافته

چه کسی سخت ترین سیاست استخدام?

در زندگی حرفه ای من به عنوان یک رهبر اجرای قانون, من به رهبری یک تیم است و دستور به جداسازی قطعات و مختل گروه جرایم سازمان یافته. ما در زمان و پول قابل توجهی صرف گرفتن خودمان “مزدور” به منظور نفوذ این سازمان جرم و جنایت پیچیده. من می توانم به شما اطمینان دهم استراتژی ما جامع بود, شامل تکنیک های تخصصی, …