Lưu trữ chuyên mục: Điều tra Protocols

Điều tra và tư duy phê phán

Làm thế nào một cuộc điều tra được cấu trúc và chức năng đáng kể có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của nó và tổ chức những người xử phạt nó. Lớn hay nhỏ, một cuộc điều tra được xem như là một quá trình thực khách quan uỷ thác để tiết lộ sự thật-một khái niệm đơn giản thường được trật từ đầu. There are many investigations that have failed and met

Anatomy của một điều tra

Có rất nhiều loại khác nhau của điều tra, chẳng hạn như nơi làm việc hình sự, quy định, dân sự và vv. Đa dạng như họ có vẻ, điều tra có nhiều điểm tương đồng. Họ tất cả đều có một số hình thức của một quá trình kháng cáo được thiết kế để có thể thách thức các sự kiện hoặc làm thế nào điều tra được tiến hành. Bất kỳ hấp dẫn, cuộc điều tra hoặc giám sát xem xét tập trung vào …