Category Archives: غربالگری سابقه و هدف شرکت

تجارت بین الملل & علت سعی و کوشش شرکت

A cursory approach to due diligence on international business partners is no longer sufficient and is an important step for companies operating globally. تلاش علت سعی و کوشش مناسب ممکن است یک رابطه کسب و کار جدید تاخیر, اما گرفتن کلید های میانبر و عدم درستی شرکای بین المللی دامپزشک می تواند تاثیر مالی و عملیاتی فاجعه بار داشته. …

خود افشای مدارک استخدام. این چیزی است که شما نمی دانید که می تواند صدمه دیده

حمایت از تعقیب کیفری در مقیاس بزرگ از طریق سیستم قضایی ما به من چند چیز در مورد ارزیابی و ارزیابی یک شخص یا شرکت که در آن درجه ای از خطر ممکن است آموزش داده. ضروری به تحقیقات جنایی ما نیاز به یک مجوز از یک قاضی بود: حکم بازرسی; wiretap, و یا هر ابزار قانونی دیگر, which allowed