وبلاگ

بررسی و تفکر انتقادی

چگونه یک تحقیق این است که ساختار و توابع قابل توجهی می تواند اعتبار خود و سازمان که آن را تحریم تحت تاثیر قرار. بزرگ یا کوچک, an investigation is viewed as an impartial fact-finding process mandated to reveal the truth—a simple concept that often gets derailed from the start. There are many investigations that have failed and met

وکلا هستند محققان حقوقی نمی.
محققان حقوقی هستند وکلا نمی

I’ve always found working with lawyers and the legal process to be one of the most interesting parts of my law enforcement career. به خصوص جذاب, موارد اصلی که درگیر تحقیقی پیچیده و استراتژی دادستانی بودند. آنها اشتیاق زیادی برانگیخته, و, در زمان گرم, و بحث شدید. Working collectively from the beginning

تجارت بین الملل & علت سعی و کوشش شرکت

A cursory approach to due diligence on international business partners is no longer sufficient and is an important step for companies operating globally. تلاش علت سعی و کوشش مناسب ممکن است یک رابطه کسب و کار جدید تاخیر, اما گرفتن کلید های میانبر و عدم درستی شرکای بین المللی دامپزشک می تواند تاثیر مالی و عملیاتی فاجعه بار داشته. …

چگونه علت سعی و کوشش شرکت می تواند شما را در خارج از دادگاه را نگه دارید

The backlog of civil cases across Canada is bringing the civil justice system to its already scuffed and battered knees. Unreasonable delays, increased costs, and tangled legal procedures are arguably tarnishing the very idea of justice, and bringing the system itself into disrepute. The pursuit of justice — the soul of why the system exists — is

تشریح تحقیقات

There are many different kinds of investigations, مانند جنایی محل کار, تنظیمی, عمران و غیره. به عنوان متنوع به عنوان آنها ممکن است به نظر می رسد, تحقیقات بسیاری مشترکات. همه آنها از شکلی از یک فرآیند درخواست تجدید نظر طراحی به دو واقعیت را به چالش و یا چگونه تحقیقات انجام شد. هر درخواست تجدید نظر, oversight review or inquest focuses on