Lưu trữ hàng tháng: Tháng mười hai 2015

Điều tra và tư duy phê phán

Làm thế nào một cuộc điều tra được cấu trúc và chức năng đáng kể có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của nó và tổ chức những người xử phạt nó. Lớn hay nhỏ, một cuộc điều tra được xem như là một quá trình thực khách quan uỷ thác để tiết lộ sự thật-một khái niệm đơn giản thường được trật từ đầu. There are many investigations that have failed and met