Lưu trữ hàng tháng: Tháng giêng 2015

Kiểm tra nền: Không có tin tức là Bad News

Hầu hết chúng ta don ’ t giống như đi đến bác sĩ, sợ hãi, chúng tôi có thể nhận được tin xấu. Nhưng không giống như bác sĩ ’ s văn phòng, đảm bảo bạn hoàn thành một mục “kiểm tra” trong việc thuê, đầu tư hoặc hợp tác với một ai đó chỉ có thể cung cấp tin tốt. Bạn có thể hoặc là khám phá bất lợi chi tiết, do đó tránh rủi ro, hoặc, confirm the veracity of information

Truyền thông xã hội đang ảnh hưởng tới hành vi của chúng tôi hoặc Phơi bày Nó?

Chúng tôi là những sản phẩm của môi trường của chúng tôi, chịu ảnh hưởng của các sự kiện cuộc sống và hoàn cảnh. Phương tiện truyền thông xã hội đã làm thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi để mua sắm, giáo dục và các mối quan hệ. Có phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng đến hành vi của mình hoặc đơn giản nó tiếp xúc? Không ngừng phát triển, phương tiện truyền thông xã hội có thể được mô tả như là các cộng đồng trực tuyến với giao tiếp và chia sẻ. The end result is people

Không điều tra: Chi phí thực của việc hỏng điều tra

Phương tiện truyền thông xã hội đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến cách xã hội, chính phủ và các tổ chức hoạt động. Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội có thể không trực tiếp thay đổi văn hóa của xã hội, nó chắc chắn sẽ phơi bày nó. So when things go wrong and a background investigation is required, yên tâm rằng phương tiện truyền thông xã hội đang theo dõi và sẽ giữ cho chúng tôi chịu trách nhiệm. As a growing number