Lưu trữ hàng tháng: Có thể 2014

Kiểm tra Background thất bại

Để kiểm tra nền thực sự làm việc? Hãy để ’ s mất một chút thời gian và thảo luận về điều này. Đã có một vài cấu hình cao và các sự kiện công khai, nơi cờ đỏ đã bị bỏ lỡ trong kiểm tra lý lịch. The Wall Street Journal recently published an article that identified shortcomings in detecting an employee’s history of inappropriate behavior or misrepresentation, …